Missie en visie

De missie van Woonzorgcentrum Battenbroek is de concretisering van onze visie op de eigenheid, de behoeftes en de noden van de woonzorgcentrumbewoner. Die visie is gebaseerd op algemene waarden die fundamenteel zijn voor een menswaardig bestaan.

Om onze visie op het wezen en de taak van het woonzorgcentrum te realiseren, is naast professionele competentie de menselijke relatie van zorgverleners en personeel met de bewoners onze eerste bekommernis. Ook materiële voorzieningen kunnen een rol spelen.

Een rustige woonomgeving in een natuurdomein
Het domein waarin Rustoord Battenbroek gelegen is, nodigt uit tot sociaal contact en tot contact met de natuur. Terrassen en wandelwegen laten residenten en bezoekers genieten van de grasvelden en bloemperken, in een kader van natuurlijke begroeiing, bossen en een vijver met hun specifieke fauna.

Aangename en familiale sfeer
Een aangename en huiselijke sfeer wordt gecreëerd door wederzijds respect, openhartigheid en mogelijkheid tot inspraak van alle betrokkenen. Op die basis ontstaan de vertrouwensrelaties die essentieel zijn voor elk samenleven. Familie en vrienden zijn 24u/24u welkom.

Sociaal contact
Steunen en bevorderen van contact tussen de bewoners onderling, contact met al het personeel en met de eigen familie en vrienden is een prioriteit. Alle bewoners komen voor de maaltijden samen aan tafel, zij brengen het grootste deel van de dag door in de gemeenschappelijke ruimtes (de cafetaria, de terrassen), ook als zij geen bezoek hebben. Daarnaast zijn de activiteiten van de animatie niet alleen een stimulans voor de creativiteit, maar ook momenten van meer intens contact. Zo leren bewoners elkaar en het personeel kennen en respecteren; zo ontstaat een band en soms zelfs een nieuwe vriendschap. Vanzelfsprekend is de band met de familie en vroegere vrienden uiterst belangrijk. Om die band in stand te houden moeten ook zij zich thuis kunnen voelen. Bezoekers zijn altijd welkom, niet gebonden aan ‘bezoekuren’. Informeel contact en gesprekken van de naaste familie met het personeel dragen bij tot wederzijds vertrouwen: ook dat is nodig om een familiale sfeer te scheppen.

Inspraak en communicatie
Het personeel luistert naar en houdt rekening met wat de bewoners als positief en negatief ervaren in hun leven van elke dag. Bovendien krijgen de bewoners de kans om hun vragen en wensen in verband met wat hun aanbelangt (menu, activiteiten...), ter sprake te brengen in de regelmatige gebruikersraden. Het verslag en de opvolging van de raden komt in het ‘Battenbroekkrantje’. Dat tweemaandelijks krantje en de vele informatieborden zorgen er ook voor dat bewoners én familie op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in ‘hun home’

Hulp en verzorging
Professionele competentie van de zorgverlener op medisch en technisch gebied is uiteraard een noodzakelijke voorwaarde voor het welzijn van de woonzorgcentrumbewoner. De beoogde levenskwaliteit vereist echter heel wat meer. Om in de dagelijkse omgang met de bewoners voldoende begrip en geduld op te brengen, is voor de zorgverleners empathie de belangrijkste attitude: luisteren en in de huid kruipen van die oudere die zijn gevoelens of zorgen wil delen; ook zijn kleine ongemakken, zijn wensen en zijn pijn ernstig nemen; houvast en bescherming bieden als een bewoner verward en angstig is. Inlevingsvermogen en menselijk contact is vooral nodig tijdens de intieme momenten van de verzorging: aandacht en interesse voor de persoon die men verzorgt is voor hem of haar het teken van respect waar hij juist dan nood aan heeft. Een woordje uitleg bijvoorbeeld over wat er gebeurt en waarom, kan op die momenten het gevoel van hulpeloosheid draaglijker maken . Die empathie vergt van de zorgverleners een onafgebroken inspanning.